Deklaracja dostępności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mgopssuchedniow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://mgopssuchedniow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.04.2010
Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.04.2010

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Tomasz Łuczyński, adres poczty elektronicznej mgops@mgopssuchedniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +41 2543092. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Fabrycznej.
 • MGOPS w Suchedniowie znajduje się na parterze budynku UMIG w Suchedniowie co stanowi dostęp dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na parkingu wokół budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia od ul. Fabrycznej brak schodów.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń MGOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego, budynek ul. Sportowa 1, 26-130 Suchedniów.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Sportowej, drugie od tyłu budynku.
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na parkingu wokół budynku nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu od ul. Sportowej znajdują się schody, natomiast przy wejściu od tyłu budynku jest podjazd dla niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego