Informacje o projekcie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o projekcie

PROJEKT SYSTEMOWY > 2009

Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Realizuje projekt

„LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD NAS”


W RAMACH :

Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dlaczego realizacja projektu?

Projekt „Lepsza przyszłość zależy od nas” stworzony został, aby przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym skutkom społecznym występującym w Gminie Suchedniów. Od kilku lat w Gminie można zauważyć rosnąca liczbę osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, co wpływa na pogarszającą się sytuację materialną tych osób oraz ich rodzin. Efektem tej sytuacji jest coraz częstsze korzystanie z różnych form pomocy społecznej.

Problemy mieszkańców Gminy Suchedniów w liczbach:

 • W 2008 r. ze świadczeń opieki społecznej skorzystało 304 rodzin, w tym na terenach wiejskich 76 rodzin.

 • Łącznie pomoc osobom, które skorzystały z opieki w sposób bezpośredni lub pośredni, objęła 1128 osób.

 • Na dzień 31.12.2008 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej zarejestrowanych było 955 osób z Gminy Suchedniów , w tym 488 kobiet.

 • 162 osoby zarejestrowane w PUP, posiadały prawo do zasiłku dla bezrobotnych.


Przyczyny ubiegania się o pomoc:

 • Bezrobocie

 • Ubóstwo

 • Problemy wychowawczo-opiekuńcze


Taki stan rzeczy ma olbrzymi wpływ na życie mieszkańców Gminy Suchedniów. Wpływa niekorzystnie na jednostki, ich rodziny oraz społeczność lokalną. Ujawnia się coraz częściej jako: problemy materialne, poczucie wyobcowania, marginalizacja wobec innych, pogorszenie się sytuacji społecznej i ekonomicznej całych rodzin oraz degradacji ich życia. Pogłębianie tych problemów jest jednoznaczne z poszerzaniem się grona osób nieprzystosowanych społecznie, u których istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego od pomocy społecznej.


Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw tym negatywnym skutkom oraz niekorzystnej sytuacji w Gminie oferuje wszechstronne wsparcie zawodowe, psychologiczne i społeczne w ramach wdrażanego projektu.


Co jest głównym celem  projektu?

Projekt „Lepsza przyszłość zależ od nas” zaprojektowany jest, aby zmienić postawę życiową oraz sytuację społeczną osób zakwalifikowanych do udziału. Efekty te, w szczególności zostaną osiągnięte, poprzez:

 • Nabycie umiejętności społecznych,

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych,

 • Zwiększenie samooceny,

 • Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej,

 • Zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie się od pomocy społecznej,

 • Eliminowanie biedy i niezdarności.


Kto może zostać beneficjentem projektu?

Grupę docelową będzie tworzyć 28 osób zamieszkujących Gminę Suchedniów, w tym 3 osoby niepełnosprawne.
Grupę docelową będą tworzyć osoby:

 • powyżej 25 roku życia,

 • o statusie osób bezrobotnych, poszukujących pracę lub niepozostających w zatrudnieniu,

 • korzystające z tutejszego ośrodka pomocy społecznej.


Osobami, które pośrednio skorzystają z  realizacji projektu są także rodziny osób uczestniczących w realizowaniu projektu oraz społeczność lokalna.

Zakłada się zakwalifikowanie większej liczby osób, które utworzą listę rezerwową, na wypadek rezygnacji któregokolwiek uczestnika.

Aktywizuj się przez działania!

W ramach projektu beneficjenci uczestniczący w projekcie zostaną zrealizowane 28 kontrakty socjalne, w ramach których w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjenci zostaną objęci wszechstronną pomocą.
W zaplanowanych działaniach zostanę wykorzystane instrumenty aktywnej integracji:

 • Aktywizacja zawodowa przez usługi wspierające-doradca zawodowy, trener,

 • Aktywizacja edukacyjna-dzięki zajęciom związanym ze zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia), umożliwiających aktywizację zawodową

 • Aktywizacja społeczna- organizacja oraz finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego, w zakresie odniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrotu na rynek pracy.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymywać będą zasiłki z pomocy społecznej (okresowe, celowe), pomoc w zakresie dożywiania lub pomoc w naturze.

Rezultaty/Co zyskasz?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane działania były w pełni zrealizowane. Realizacja założonych efektów w dużej mierze zależeć będzie od motywacji oraz odejścia osób uczestniczących w projekcie. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy, będzie możliwe monitorowanie postępów oraz zadowolenia z realizowania projektu.

Rezultaty twarde projektu, zostaną zrealizowane jeśli:

 • Liczba osób, które ukończą udział w realizacji projektu wyniesie 28

 • Liczba osób, które zostaną objęte kontraktami socjalnymi wyniesie 28

 • Liczba osób, które ukończą warsztaty aktywizacji zawodowej wyniesie 28

 • Liczba osób, które skorzystają z zajęć z psychologiem wyniesie 28

 • Liczba osób, które ukończą kursy zawodowe wyniesie 23

 • Liczba osób, które ukończą ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu wyniesie 23


Rezultaty miękkie projektu, będą dotyczyły:

 • Wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy,

 • Nabycia bądź zwiększenia umiejętności społecznych,

 • Podniesienia poziomu samooceny uczestników projektu,

 • Podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych beneficjentów,

 • Nabycie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

 • Zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy,

 • Podniesienia aktywności zawodowej,

 • Nabycia umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi.


Projekt okaże się sukcesem jeśli zostaną osiągnięte zaplanowane efekty.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego