Dodatek gazowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek gazowy

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)

Dodatek gazowy
Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację opłaconego podatku VAT od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2024r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 31 lipca 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.
• od 1 sierpnia 2024 do – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT)
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:
• dokumenty zaświadczające o dochodzie

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:
• dowód zasądzenia alimentów,
• informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
• informacje o przyznanym stypendium.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój nr 8 w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku, nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap.
Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 poz. 2760) 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego