Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw.„becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw.„becikowe”
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie a także przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu i potwierdzi ten fakt stosownym zaświadczeniem lekarskim. Dochód będzie ustalany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko przysługuje, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy akty urodzenia wszystkich dzieci).
2) Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną - potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostałe dokumenty wymagane do wniosku o „becikowe” jak w zasiłku rodzinnym.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego