Rekrutacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

PROJEKT SYSTEMOWY > 2009

Rekrutacja

Ile osób skorzysta?
Bezpośrednimi adresatami projektu będzie grupa 28 osób bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu, zamieszkujących Gminę Suchedniów.
Jak zgłosić chęć uczestniczenia?
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w projekcie, które zgłoszą się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, otrzymają formularze zgłoszeniowe oraz ankiety oczekiwań odnośnie projektu oraz zakresu jego wsparcia.
Każda z wyłonionych osób, zgodnie z regulaminem rekrutacji, zostanie zobowiązana do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz kontraktu socjalnego.


Regulamin Rekrutacji

§ 1

Definicje

1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Lepsza przyszłość zależy od nas”.
2. Realizator – Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO)- osoba zakwalifikowana do wsparcia w ramach zadania: „Aktywna integracja” w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.
5. Zespół Realizujący – Zespół Realizując Projekt „Lepsza przyszłość zależy od nas”.
5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie (ul.Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów).


§ 2
Informacje ogólne

1. Projekt pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie nr ..............................., podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


2. Projekt realizowany jest przez Gminę Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Punkt Rekrutacyjny – Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju nr ………. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie (ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów).

3. Celem ogólnym Projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną. Celami szczegółowymi są:

 • nabycie umiejętności społecznych

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych

 • zwiększenie samooceny

 • poprawienie sytuacji społeczno-materialnej

 • zwiększenie aktywności

 • eliminowanie biedy i niezdarności.


4. Rekrutacja rozpocznie się 01.02.2009 r. i będzie trwać do 31.03.2009r. z zastrzeżeniem ust. 5.

5.W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników szkoleń rekrutacja może zakończyć się przed datą określoną w ust. 4 i zostanie zamknięta. Jeżeli po zakończeniu terminu rekrutacji brak będzie odpowiedniej liczby zgłoszeń Zespół Realizujący zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.

6. Liczbę uczestników szkoleń ustalono na 28 osób (BO – uczestników projektu).Wśród nich znajdować się
będą  osoby bezrobotne i osoby nieaktywnych zawodowo.

7. Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach, których m.in. BO wezmą udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.

8. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu zamieszczonej na www.mgopssuchedniow.pl .

§ 3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.  W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające określone warunki:
a. Osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo,
b. Osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,
c. Osoby, które wyraziły chęć udział w projekcie składając odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

§ 4
Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych, przy współudziale i nadzorze Koordynatora Projektu.

2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 28 osób, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.

3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa - osób, które mogą zająć miejsca BO, którzy przerwą udział w projekcie.

4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie,
c) deklaracja uczestnictwa w projekcie,
d) zgoda na przetwarzania danych osobowych,
e) ankieta oczekiwań.
Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez Pracowników Socjalnych.

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie:

 • kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4,

 • okres pozostawania bez pracy- w przypadku osób bezrobotnych,

 • pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu.


7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:

 • Polityką Równych Szans,

 • Polityką Rozwoju Lokalnego,

 • Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.


8. Lista osób zakwalifikowanych do projektuzostanieumieszczona na stronie internetowej projektu, zaś dane beneficjentów, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji zostaną wpisane w bazie danych PEFS.

9. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

10. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane stosowne umowy.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2009r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz stronie internetowej MGOPS w Suchedniowie.


§ II

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ III

Wykonanie uchwały powierza się członkom Zespołu Realizującego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego