PONIEDZIAŁEK, 07 CZERWCA 2010 - wyniki 3/POKL/10 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PONIEDZIAŁEK, 07 CZERWCA 2010 - wyniki 3/POKL/10

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr sprawy 03/POKL/10, którego Zamawiającym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, który przetarg prowadził w przedmiocie zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość zależy od nas”


Przekazujemy oferentom biorącym udział w postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty w postaci „Wyniku z przeprowadzonego przetargu nr 03/POKL/10”.
W załączeniu:
plik 1,

plik 2,

plik 3,

plik 4.

Jednocześnie informujemy, iż podpisanie umowy nastąpi 08.06.2010 zgodnie z:

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).Art.  94


2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeśli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego