Informacje - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Stypendium szkolne
1.  Osoby uprawnione do otrzymywania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
 
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • rodzic ucznia (jako rodzica należy też rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia – art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły lub kolegium.
 
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie kryteria:
 
1) zamieszkuje na terenie Gminy Suchedniów,
2) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. dochód w rodzinie ucznia na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
3) w rodzinie występuje przynajmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, wystąpienie zdarzenia losowego.
 
2. Wysokość świadczenia
 
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 
Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
3. Dochód uprawniający do świadczeń

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  ucznia (osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 600 zł.
 
Zasady obliczania dochodu:
       
 • za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 • w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 • w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
 
 
Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 
4. Gdzie złożyć wniosek
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w terminie od 1 września b.r. szkolnego do 15 września b.r. szkolnego  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój 8.
 
5. Wymagane dokumenty m. in.:

Wykaz dokumentów do ustalenia dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wykorzystywane są dane z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu  na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranego świadczenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub kopia odcinka renty/emerytury,
  • kopia wyroku sądu zasądzającego  alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
  • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
  • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej
  • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
  • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS,
  • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

w formie karty podatkowej:
  • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
  • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 • w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny –zaświadczenie ze szkoły,
 • w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego –zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • potwierdzenie z zakładu opieki zdrowotnej o ciężkiej lub długotrwałej chorobie w rodzinie,
 • udokumentowanie zdarzenia losowego w rodzinie,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego