GKRPA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

GKRPA

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miasta w Suchedniowie.

Członkowie komisji powoływani są zarządzeniem Burmistrza. Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Miasta i Gminy Suchedniów. Komisja działa w następującym składzie:
Przewodnicząca: Jolanta Łutczyk 
Sekretarz: Magdalena Kania
Członkowie
  • Renata Wikło,  
  • Zbigniew Swajdo, 
  • Anna Kwaśniewska - Maciejczyk,
  • Mariusz Kamiński.

Komisja monitoruje i inicjuje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy                      w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu a także motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych szczególnie: wydawanie postanowień dotyczących lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych                        zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Suchedniowie; prowadzenie kontroli przestrzegania warunków  i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które poprzez nadużywanie alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy                              o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

Instytucje pomocowe

1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu czynny w każdy roboczy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 NZOZ „PROMYK” Konsultacji udziela Pan mgr Łukasz Dudek – specjalista terapii uzależnień
 
2. Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie czynny w każdą roboczą środę w godz. 16.00 – 18.00 NZOZ „PROMYK” Konsultacji udziela Pani mgr Renata Laszczkowska – psycholog

Pomoc świadczona przez te instytucje jest anonimowa i bezpłatna.
 
Kontakt
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5,
26 – 130 Suchedniów,
tel. (41) 25-43-186 wew. 55 pok. Nr 3 (parter)
sekretarz Magdalena Kania – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00;
wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30. – 10.00
środa w godz. 7.30 – 15.30
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego