GKRPA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

GKRPA

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która mówi, że organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Zadania te realizuje GKRPA, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.


SKŁAD
Przewodnicząca – Jolanta Łutczyk
Sekretarz – Karolina Długosz

Członkowie:

• Magdalena Kania
• Michał Kruczyński
• Zbigniew Swajdo
• Renata Wikło

Komisja monitoruje i inicjuje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu, a także motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych szczególnie: wydawanie postanowień dotyczących lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie; prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które poprzez nadużywanie alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Instytucje pomocowe na terenie Gminy Suchedniów

1. Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Suchedniów

W budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie przy ul. Emilii Peck 9 A działa Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Suchedniów.

Punkt czynny jest w każdy roboczy poniedziałek w godz. 17:00 – 19:00. Porad udziela specjalista psychoterapii uzależnień - Pan Robert Szechnicki

2. Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

W budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie przy ul. Emilii Peck 9 A działa Punkt Interwencji Kryzysowej dla Mieszkańców Gminy Suchedniów.

Punkt czynny jest w każdy roboczy czwartek w godz. 16:00 – 19:00. Porad udziela psycholog - Pani Agnieszka Kwiatkowska

Z porad psychologa - terapeuty mogą bezpłatnie oraz anonimowo korzystać mieszkańcy Gminy Suchedniów, a zwłaszcza osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary i sprawcy przemocy oraz osoby zażywające substancje psychoaktywne.


Kontakt
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5,
26 – 130 Suchedniów,
tel. (41) 25-43-186 wew. 49 e-mail: gkrpa@suchedniow.pl

 
WNIOSEK O LECZENIE ODWYKOWE
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego