Zasiłek szkolny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasiłek szkolny

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Stypendium szkolne
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:
  • pożaru lub zalania mieszkania,
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  • kradzieży w mieszkaniu ucznia,
  • innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego