Informacje - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Dodatki mieszkaniowe
1. Akty prawne
 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r., poz. 180 ze.zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późn.zm.).
 
2. Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.
 
3. Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zajmującym lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby
osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 
4. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.
2. Kopia tytułu prawnego (oryginał do wglądu) do zajmowanego lokalu:
umowa najmu, przydział, akt notarialny, umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego), umowa darowizny, inny

Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.
 • zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
 • oświadczenie lub dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne)
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,
 • oświadczenie lub zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń alimentacyjnych,
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń, szkół zawodowych, policealnych, szkół dla dorosłych (dotyczy osób uczących się),
 • zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne.

Tryb załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie pokój 8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego