Informacje - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Dodatki mieszkaniowe
Informacje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2021); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami), art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2021 r. poz.716 ze zm.)

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jest w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.426).

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
• 35 m2 - dla 1 osoby,
• 40 m2 - dla 2 osób,
• 45 m2 - dla 3 osób,
• 55 m2 - dla 4 osób,
• 65 m2 - dla 5 osób,
• 70 m2 - dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby
osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020 poz.111 ze zm.). Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000111

Art.3 ust.2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych: przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 po. 53,252,568,1222 i 1578).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2021 r. poz.291 z późn. zm. 1) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art.2 ust.1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1. Jednoosobowym – 40 %,
2. Wieloosobowym – 30 %

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art.6 ust.8 i art.7 ust.6.
Kryteria wynoszą:
1. W gospodarstwie jednoosobowym – 2265,01 zł
2. W gospodarstwie wieloosobowym – 1698,76 zł

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
1. Wydruk czynszu oraz inne dokumenty ( tj.: umowa najmu, użyczenia, darowizny) potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym,
2. Właściciele domków jednorodzinnych – zaświadczenie organu wydającego pozwolenie na budowę o: powierzchni użytkowej oraz stanie wyposażenia technicznego domu, a także rachunki za: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wodę (z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku),
3. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek jest składany:
• osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy (o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz podatek),
• osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalności i o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz podatek) lub stosowne zaświadczenie wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego,
• osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta (decyzja o ostatniej waloryzacji), zasiłek czy świadczenie przedemerytalne, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy itp. – trzy odcinki lub zaświadczenie z ZUS-u,
• osoby pobierające alimenty – wyroki sądowe o ich przyznaniu oraz przekazy pocztowe lub wyciągi z konta. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest przez pobierającego oświadczenie na miejscu w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
• osoby uczące się w szkołach wyższych – zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, “unijne”).
• osoby posiadające gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku -Kamiennej nie są zobowiązane do pobrania zaświadczeń o ich zarejestrowaniu, gdyż tut. Ośrodek zaświadczenia te pozyskuje we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagać będą dostarczenia innych dokumentów lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Tryb załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie pokój 8.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego