Zasady udzielania pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady udzielania pomocy społecznej

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Pomoc społeczna
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: 
 • ubóstwa, 
 • sieroctwa,
 • bezdomności, 
 • bezrobocia, 
 • niepełnosprawności, 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
 • przemocy w rodzinie, 
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniająca, 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 • alkoholizmu lub narkomanii, 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej, 
 • innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.rm11,09
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego