Informacje - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Dodatek osłonowy
DODATEK OSŁONOWY

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
• Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
• Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024r. do 30.04.2024r. podstawą ustalenia prawa do świadczenia jest rok bazowy 2022.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Gospodarstwo domowe tworzą:
• gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
• gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpisu takiego można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pokój 210 lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Uwaga
Dodatek osłonowy może zostać przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Zostanie wypłacona wówczas różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.
Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego
• Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na ten adres.
Jeżeli nie zostanie podany adres poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
• Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek
Wnioski są przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój nr 8 w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.
Wnioski można również składać: w wersji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów e-PUAP:/dvqpq2981b/skrytka, opatrzone kwalifikowanym odpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego