Uchwała Nr 24/V/2004 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwała Nr 24/V/2004

AKTY PRAWNE > UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 24/V/2004
RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE
z dnia 29 czerwca 2004 r.

W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Społecznej w Suchedniowie.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. H), oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

§ 3


Traci moc Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie zatwierdzony uchwałą Nr 15/IV/93. Rady Miasta i Gminy w Suchedniowie z dnia 4 czerwca 1993 r.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego