Uchwała Nr 42/VIII/08 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwała Nr 42/VIII/08

AKTY PRAWNE > UCHWAŁY

Uchwała Nr 42/VIII/08
Rady Miejskiej W Suchedniowie
z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 lit. H), oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, oz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1


W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie zatwierdzonym uchwałą Nr 24/V/2004 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1-szy otrzymuje brzmienie:
„§1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa w szczególności na podstawie:
1)ustawy a dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( DZ. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2)ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz., 2255 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
4) niniejszego Statutu
5) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów wydanego na podstawie przepisów szczególnych”.
2. W § 5 ust. 1 skreśla się postanowienie pkt. 5 .
3. Po § 5 dodaje się § 5a o treści:
„§ 5a Ośrodek ponad to realizuje:
1) gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalone corocznie przez Radę Miejską,
2)gminne programy przeciwdziałania narkomanii,
3)gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych,
5) sprawy z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.
4. Skreśla się postanowienie §9.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego