Uchwała Nr 30/XI/05 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwała Nr 30/XI/05

AKTY PRAWNE > UCHWAŁY

Uchwała Nr 30/XI/05
Rady Miejskiej W Suchedniowie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.


Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 9 lit h) i art. 40 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy a dnia 22 kwietnia zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 5 ust. 1 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/V/2004 roku dodaje się pkt 5o treści:
„5)przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2005 roku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego